ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012 si a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta de indata in data de  6 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,  conform influenţelor prevăzute în anexele 1 si 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

06.08.2012

Nr.65