R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Postelnicu Petrica Tinel

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta  ordinara in data de 31 august  2012

 

         Având în vedere :

         -Referatul  constatator semnat de  Primarul si Secretarul municipiului Vatra Dornei  ;

         -Demisia nr. 14.237/19.07.2012 din calitatea de consilier local a domnului Postelnicu Petrica Tinel;

         -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45 alin.1  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

         Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Postelnicu Petrica Tinel, înscris pe lista electorală a Partidului Romania Mare, la alegerile din 10 iunie 2012.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Postelnicu Petrica Tinel.

          Art.3. Primarul şi Secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.67