R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier local  a  domnului Apostoaie Emil

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara  in data de 31 august  2012

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul Secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr.67/31.08.2012, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PRM a domnului Postelnicu Petrica Tinel precum şi   adresa nr.   580/03.08.2012 a organizaţiei judeţene a PRM;                     

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Municipului Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

           Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local  a domnului Apostoaie Emil Gabriel,  membru  a Partidului Romania Mare- Filiala  Vatra Dornei.

            Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Apostoaie Emil face parte din comisia  de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului precum şi din  comisia de specialitate nr. III pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.68