ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 03 februarie 2012 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

      Articol unic. Se mandatează domnul primar Ioan Moraru, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, pentru alegerea Comisiei de cenzori al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

03.02.2012

Nr.7