ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.148/2011

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

            -  actiunea in contencios administrativ a Institutiei Prefectului Suceava privind anularea punctului 2 din capitolul X-alte taxe locale din anexa nr.1 art.1 din HCL 148/2011, cap.II din Legea nr.146/1997 si pct.3,8,9 din Anexa nr.4 si art.7 din HCL nr.148/2011;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        ART. 1  Se anuleaza urmatoarele prevederi ale HCL nr.148/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2012 , după cum urmează:

- punctul 2(accesul autovehiculelor pe strazi cu acces interzis sau cu limita de tonaj)din capitolul X- alte taxe locale- conform OG nr.43/1997;

- Capitolul II intitulat „Legea nr.146/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, determinarea cunatumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau dupa caz de Ministerul Justitiei”;

- pct.3 si 8 din anexa nr.4- „chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat(art.7- anexa nr.4)”- conform Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor care reglementeaza ca mod de administrare a pasunilor doar concesionarea in conditiile legii, nu si inchirierea;

- pct.9 din anexa nr.4- „chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat”(art.7- anexa nr.4).

          ART.2 Primarul municipiului prin Serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.70