ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

            În conformitate cu prevederile  art. 186 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4), alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1  Art. 1 al HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal Vatra Dornei, completată prin HCL nr. 66/2010 si HCL nr.47/2011,  se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

,,Se desemnează domnii consilieri Costel Ungureanu si Romanica Tirel reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Persoanele numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.72