ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 148/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.14 alin.5 al Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu  modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Art. 1 din HCL nr. 148/2009, modificata si completata prin HCL nr.114/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

,, Se aprobă componenţa Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, în următoarea structură:

-         Preşedinte – primarul municipiului -  Ilie Bonches

-         Membri: - viceprimarul municipiului Cojocaru Nicusor Marcel

                               - consilier local : Apostoaie Emil

 -   consilier local: Ripan Marius

 -  consilier local: Rusu Mircea

 -  consilier local: Apetrii Gheorghe

 - consilier local: Candrea Dumitru

         Art.2 Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcţionarul responsabil cu fondul locativ şi nu are drept de vot.”

           Art. 3 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 148/2009 rămân neschimbate.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.73