ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/30.07.2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se modifică şi se completează art. 1 al HCL nr. 80/30.07.2008, modificata si completata prin HCL nr.77/2009, privind componenţa Comisiei  de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, după cum urmează:

            Primar – Ilie Bonches  - preşedintele comisiei

            Viceprimar –Cojocaru Nicusor Marcel-membru titular

            Secretar –Vasile Turcu  -membru titular

            Ungureanu Costel-membru titular

            Ripan Marius-membru titular

            Boca Roman- membru titular

            Chiruta Vasile-membru titular          

Secretar comisie- Felicia Mezdrea- jurist consiliul local

           Simireanu Timinschi Serenela- membru supleant

          Apetrii Gheorghe-membru supleant

            Art. 2 Comisia nominalizată va analiza ofertele de imobile existente pe piaţa liberă, care prezintă interes pentru realizarea unor obiective sau măsuri ale administraţiei locale, va negocia preţul şi va propune Consiliului Local achiziţionarea în funcţie de priorităţi.

            Art. 3 Primarul municipiului şi Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.74