ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 20/2011 privind modificarea HCL nr.189.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara, in data de 31 august  2012

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1, art.115 alin.(1) lit. ,,b” precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din HCL nr. 20/2011 privind modificarea HCL NR.189/2008  privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, modificată prin HCL 79/30.04.2009,  si se completeaza cu reprezentantii din partea Consiliului local, după cum urmează:

a) Boca Roman- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

     Apostoaie Emil-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

b) Popescu Constantin- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

     Ungureanu Costel-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

c) Apetrii Gheorghe - consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

    Candrea Dumitru -consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

d) Ripan Marius - consilier local,Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e) Mateiciuc Ilie - consilier local,Grădiniţa cu program normal nr. 4

f) Simireanu Timinschi Serenela- consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

   Romanica Tirel- consilier local,  Liceul teoretic Ion Luca

g) Benchea Macsim Sinziana- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

   Chiruta Vasile-consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

Art. 2   Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.77