ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

     HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.29/2011 privind  constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu  prevederile  art. 28 alin.2  din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin 2 lit.”d” si alin.(6) lit. ,,a” pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea art.1 din HCL nr.29/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei, organism cu rol consultativ în  robleme de ordine publică şi organizarea şi urmărirea activităţii serviciului Poliţiei locale a municipiului Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, în următoarea componenţă:
1. Primar Ilie Bonches- preşedintele comisiei
2. Comisar şef de poliţie Aiacoboaie Dorel   – şeful Poliţiei municipiului Vatra Dornei

3.Comandant Jandarmeria Vatra Dornei- Bogdan Cruceanu

 3. Vasile Turcu – Secretar  municipiu
4.  Cimpoeş Constantin– p.Şef serviciu Poliţia locală
5. Rusu Mircea- consilier local

 6. Mateiciuc Ilie– consilier local
7. Candrea Dumitru– consilier local

        Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat de către Anca Pauliuc- consilier CIC
      
Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL nr.29/2011 raman valabile.

       Art. 3 Primarul municipiului şi persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.78