ROMÂNIA                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 20/2011 privind modificarea Hcl nr.189.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 03 februarie 2012 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1, art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din HCL nr. 20/2011 privind modificarea HCL NR.189/2008  privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, modificată prin HCL 79/30.04.2009,  si se completeaza cu cate un reprezentant din partea Consiliului local, după cum urmează:

a) Boca Roman- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

      Mateiciuc Ilie-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

      Postelnicu Tinel – Consilier local Şcoala cu cls. I-VIII nr.1

b) Mironescu Vasile- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

      Marinca Mihaiela-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

      Apostoaie Emil- Consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

c)  Albei Mihai- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

       Pindelea Grigore- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

       Apetrii Gheorghe – consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

d) Cheşa Elena- consilier local,Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e) Cojocaru Nicuşor- consilier local,Grădiniţa cu program normal nr. 4

f) Proboteanu Constantin- consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

     Apetrii Gheorghe - consilier local,  Liceul teoretic Ion Luca

     Postelnicu Tinel-consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g) Buzilă Gheorghe- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

    Chiruţă Vasile-consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

    Chesa Elena- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

Art. 2   Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

      

                 Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

03.02.2012

Nr.8