ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect  locuinte construite de catre ANL

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, ulterior modificata si completata;

         - cererea depusa de catre chiriasul Boicu Sorinel, contractul de inchiriere nr.20.277/19.06.2007;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. 5 lit.,,a”  precum şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publicel locale, republicata si ulterior modificata si completata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba prelungirea contractului de inchiriere aferent locuintei ANL situata in Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bloc 1, Sc.C, etaj2, ap.4, pentru o perioada de un an, catre Boicu Sorinel.

Art.2 La data prelungirii contractului de inchiriere, chiriasul are obligatia sa aiba chiria si cheltuielile de intretinere la zi, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.

Art.3 Chiria se va recalcula conform prevederilor art.8 pct.4 lit.a din Legea nr.152/1998.

Art.4 Se imputerniceste Primarul Municipiului Vatra Dornei, sa incheie actul aditional avand ca obiect prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de un an si modificarea cuantumului chiriei in conditiile legii.

            Art.5 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.81