ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere,  asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345,  în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul Municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
    În conformitate cu dispoziţiile, art. 755 – 769 din Legea nr.287/2009 privind codul civil;
      În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, si alin.5 lit.”a” precum şi al art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale;


HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de servitute de trecere, în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela , asupra terenului proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, înscris în CF nr. 2345  nr. topo 199/1 identificat în planul de situaţie, întocmit de ing.Ana Maria Ruscanu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art. 2. Se instituie în sarcina petentei Zlotaru Forfota Ionela pentru folosinţa celor 571 mp teren, obligaţia de a plăti 120 lei/an, reprezentând echivalentul lipsei folosinţei stabilită în raport cu valoarea lui de circulaţie.
       Art. 3. Stingerea dreptului de servitute se va face în condiţiile prevăzute de Codul civil.
        Art. 4. Se dispune notarea în cartea funciară a dreptului de servitute constituit prin art. 1 al prezentei hotărâri.
       Art. 5. Primarul, prin Direcţia Tehnică – Compartimentul cadastru,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.82