ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării  organigramei şi  statelor de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

       În conformitate cu  prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2 Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 125/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

           Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.83