ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  revocarea HCL nr. 131/2008 privind” aprobarea 

Proiectului  » Complex de agrement Lunca Dornelor »  şi a cheltuielilor legate de proiect » modificata prin HCL nr.39/2011

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.e precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Se revoca HCL nr.131/2008 privind” aprobarea  Proiectului  » Complex de agrement Lunca Dornelor »  modificata prin HCL nr.39/2011.

            Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică-Serviciul DSIE şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.84