ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL nr.17/2012 privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Roşu

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr.17/2000,rep. privind asistenţa persoanelor vârstnice, HG nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, HG nr. 1021 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, Ordinul nr. 687/2005,precum şi HCL nr. 64/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 rep– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifica HCL nr.17/2012 privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Roşu si va avea urmatorul continut:

  Art.1.   Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice din Centrul social Roşu în sumă de 621 lei/persoană.

Art. 2 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se va realiza astfel:

  1. Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar aprobat.
  2. Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară.
  3. Diferenţa până la cheltuiala efectivă va fi suportată din bugetul local.

  Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.85