ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehicolului autobuz si microbuz, apartinand Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei.

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba tariful de inchiriere pentru transportul intern si international de persoane cu microbuzul Volkswagen apartinand Consiliului Local  al Municipiului Vatra Dornei la pretul de 3 lei/km.

Art.2 Se aproba tariful de inchiriere pentru transportul intern si international de persoane cu autobuzul marca “Roman” apartinand Consiliului Local  al municipiului Vatra Dornei la pretul de 4 lei/km.

Art.3 Se aproba transportul gratuit pentru elevii din cadrul unitatilor scolare de pe raza municipiului Vatra Dornei la competitiile sportive, la activitati culturale, olimpiade scolare, pentru politia locala si pentru Clubul Sportiv Municipal “Dorna” - Vatra Dornei, Clubul sportiv scolar.

Art.4Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate si compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.87