ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea  preţului local la energia termică furnizată populaţiei, produsă pe bază de rumeguş de către primăria  Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data  de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 si art.40 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie trmica şi a  Ordinului ANRSC 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare precum şi avizul  ANRSC nr.4034500/10.12.2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă,  preţul local de producere, transport si distributie a energiei termice livrata, de catre Primaria  Municipiului Vatra Dornei începând cu data de 01.10.2012 de 198,45 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 Pretul local al energiei termice facturata populatiei in Municipiul Vatra Dornei,  va fi incepand cu data de 01.10.2012 de 140 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 Se aproba acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local al energiei termice facturat populatiei.

Art. 3  Începând cu data de 01.10.2012, se abrogă HCL nr.124/2006.

Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.88