ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind  modificarea art.6 si modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010 privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi  Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare si ale Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007;

            În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, art.45 alin.1 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art.1:   Se modifica si se completeaza art.6  din HCL nr. 79/13.08.2010 şi va avea următorul cuprins:

,, Art.6. Se numesc membrii şi membrii supleanţi în Adunerea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L., după cum urmează:

I.       Membrii Adunării Generale:

1.   Ungureanu Costel- consilier local

2.     Obreja Mariana- consilier local

3.      Ripan Marius- consilier local

4.      Apostoaie Emil- consilier local

5.     Boca Roman– consilier local

6.      Romanica Tirel- consilier local

7.     Scripcaru Corneliu -  consilier local

II.          Membrii supleanţi ai Adunării Generale:

1.      Simireanu Timinschi Serenela- consilier local

2.      Rusu Mircea - consilier local

3.     Candrea Dumitru - consilier local

4.     Mateiciuc Ilie   - consilier local

 

     Art.2 Se aprobă modificarea si  completarea alin. 5.1 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L,  astfel:

Obiectul principal de activitate al societatii este :

-                  3530 – furnizare de abur si aer conditionat;

     Art.3 Se aprobă modificarea si  completarea alin. 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. cu următoarele activităţi:

                        - 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase;

   Art.4 Se împuterniceşte domnul director Vasile Ungureanu să efectueze toate demersurile legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

   Art.5. Persoanele nominalizate si SC Ecologica Vatra Dornei SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.89