ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.20/29.01.2009 privind « aprobarea  închirierii  suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48,   de la domnul Piticari Eugenie în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi »

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.14 şi art. 45  alin.1 si 3 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr.20/29.01.2009 dupa cum urmeaza :

« Se aproba închirierea suprafeţei de 100 mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire,  situat în str. Republicii nr.48, de la domnul Ungureanu Ilk Claudiu, in  vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 2,5 lei/mp/lună.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DSIE şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.90