ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea revocarii HCL nr.64/16.07.2012 privind aprobarea   închirierii  suprafeţei de 200 mp teren proprietatea  privata a municipiului Vatra Dornei , catre Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere adresa  nr.16.354/08.08.2012 a Institutiei Prefectului -Judetul Suceava ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. “a” şi art. 45  alin.1 si 3 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se revoca HCL nr.64/16.07.2012 privind « aprobarea   închirierii  suprafeţei de 200 mp teren proprietatea  privata a municipiului Vatra Dornei , catre Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A. »

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, si compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.91