ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Vatra  Dornei în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 lit.a din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit.”b”precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1 Se stabilesc reprezentanţii consiliului local în cadrul  Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi se desemnează următorii membri:

-         Boca Roman – membru titular

-         Chiruta Vasile – membru titular

-         Simireanu Timinschi Serenela – membru titular

-         Apetrii Gheorghe – membru supleant

-        Apostoaie Emil– membru supleant        

      Art.2 Comisia se va constitui prin dispoziţie a primarului după nominalizarea tuturor reprezentanţilor.

    Art.3  Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.94