ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluarii  terenurilor pe zone şi subzone de amplasare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Consilier local Apetrii Gheorghe, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“c” şi alin.(5) lit. .“c”, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui raport de actualizare a reevaluarii terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în funcţie de zonele şi subzonele de amplasare.

Art. 2 Finanţarea întocmirii raportului se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.96