ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării  

Campionatului Naţional de Alergare Montană

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă cofinanţarea   Campionatului Naţional de Alergare Montană, care a avut loc în data de 18 iulie 2012, la Vatra Dornei cu suma de 5400 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative astfel:

a)     din bugetul local- 3000 lei

b)      surse atrase- 2400 lei

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi CSM Dorna, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.98