R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MINICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind circulaţia animalelor domestice şi a atelajelor pe raza

 municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august  2012

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, Raportul nr. 18217 din 24.08.2012 întocmit de Şeful Poliţiei Locale Vatra -  Dornei, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei; 

          În temeiul art. 36 alin.2 lit.”d” si alin.6 lit.a, pct.7  45 alin.1 art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1. Se interzice circulaţia şi staţionarea animalelor de orice fel (de povară, de tracţiune sau călărie, izolate sau în turmă) şi a atelajelor pe străzile din municipiul Vatra Dornei, cu excepţia străzilor de la periferia localităţii (ex. str. Popeni, Silvicultorului, Todireni, Miriştii, Nichituşeni, ş.a.) unde se află gospodării cu crescători/proprietari/deţinători de animale.

             Art. 2. Se interzice lăsarea în  libertate a animalelor pe străzi, spaţii verzi, în parcuri, pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei.

             Art. 3. Se interzice accesul animalelor pe păşunile publice de pe raza municipiului Vatra Dornei, fără plata taxei legale de păşunat.

             Art. 4. Nerespectarea prevederilor art 1, 2 şi 3 se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 1000 lei, precum şi cu sancţiunea complementară a sechestrării animalelor şi a ridicării atelajelor de către o firmă/persoană autorizată conform legii.

             Art. 5. Animalele şi atelajele vor fi transportate în locuri special amenajate, stabilite de administraţia publică locală. Pentru această activitate se vor asigura containere şi autovehicule special destinate transportului animalelor, cu finanţare de la bugetul local. De asemenea, se vor asigura în permanenţă condiţii de adăpost, hrănire şi adăpare pentru o perioadă de 5 (cinci) zile, cu personal special pregătit pentru transportul, îngrijirea şi asistenţa medicală a animalelor sechestrate.

               Art. 6. Pentru desfăşurarea acestei activităţi, Primăria municipiului Vatra Dornei va încheia un protocol de colaborare sau contract de prestări servicii cu o firmă autorizată în domeniu. Contravaloarea operaţiunilor de ridicare şi transport a animalelor şi atelajelor, precum şi costurile pentru adăpostirea, asistenţa medicală şi îngrijirea animalelor, în funcţie de perioadă, se stabilesc conform tarifelor legale.

                Art. 7.  Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari în termen de 5 (cinci) zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietăţii lor, precum şi a achitării taxelor stabilite pentru transportul, cazarea, hrana, asistenţa medicală şi îngrijira zilnică a acestora.

                 Art. 8. Dacă proprietarul animalelor, respectiv al atelajelor, nu se prezintă în termenul şi în condiţiile stabilite la art. 7, în vederea recuperarii lor, acestea vor trece de drept în proprietatea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, prin dispoziţie a primarului. Animalele vor fi valorificate prin vânzare, în condiţiile legii, iar atelajele vor fi predate în vederea valorificării lor de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice  a judeţului Suceava, în conformitate cu prevederile legale.

                 Art. 9. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificăriele şi completările ulterioare.

                  Art. 10. Primarul municipiului Vatra Dornei prin Poliţia Municipiului Vatra Dornei, Jandarmeria Vatra Dornei şi Poliţia locală va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.08.2012

Nr.99