ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al  anului 2011

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta de indata in data de  9 ianuarie 2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1720 din 17 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare in cuantum  de 89.664,28 lei, inregistrat la data de 31.12.2012,  din excedentul bugetului local al  anului 2011.

Art.2   Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

09.01.2013

Nr.1