ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea privind aprobarea închirierii a unui spaţiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, catre UNPR Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c şi alin.(5) lit.a, a art. 45 alin.3 si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a unui spatiu din cladirea imobilului, situat in strada  Mihai Eminescu, nr. 15, etaj 2, camera 27 catre organizatia UNPR- Filiala Vatra Dornei.

Art.2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr.3/2013, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a Consiliului local.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2013

Nr.101