ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere,

 cheltuieli de judecata,  dobanzi, majorari si onorariile avocatului din faza de executare in cuantum de 700.000 de lei, catre SC ROMIB SA

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de indata in data de 31.05.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata  sumei de 700.000 de lei catre SC ROMIB SA, reprezentand penalitati de intarziere, cheltuieli de judecata,  dobanzi, majorari si onorariile avocatului din faza de executare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

                                                                       

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2013

Nr.102