ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        ën conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             ën temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. d, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut ”n anexa la prezenta hotăr‰re.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de ”nvăţăm‰nt, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.103