ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Ś R E

privind   aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Žn temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 79/13.08.2010 ;

             Žn baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 alin.1 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se modifica statul de funcţii al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 1 la prezenta hotărČre.

 Art.2: Se modifica organigrama S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 2 la prezenta hotărČre.

Art.3.   HCL nr. 95/31.08.2012 Ēşi  Ēncetează aplicabilitatea de la data intrării Ēn vigoare a prezentei hotărČri.

Art.4. Primarul Municipiului, prin S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.105