ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRŚRE

privind modificarea  anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Žn conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului precum şi a prevederilor Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul CSM ,,Dorna”Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr. 94/2004, modificat prin HCL nr. 156/2007 si HCL nr.152/30.09.2009;

Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.5,6 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se modifică anexa 3 la HCL nr.94/2004 după cum urmează:

   Se constituie Consiliul de Administratie al Clubului Municipal “Dorna” Vatra Dornei, Ēn următoarea componenţă:

Primar : Ilie Bonches

Administrator public:Mircea Rusu- Preşedinte CSM ,,Dorna” Vatra Dornei

Responsabil cu activitatea fotbalistică : Szekely Mihai

Consilier local - Pindelea Grigore

Consilier local - Chiruţă Vasile

Consilier local - Apostoaie Emil

 Reprezentant al sportivilor: Cristian PrĒsneac

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate şi Clubul Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei,  va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.106