ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  aprobarea vanzarii fără licitaţie publică, a suprafetei de 25 mp teren aferent constructiei,  teren situat in Str.Malinilor nr.30, Bl.T16, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Mosnegutu Ancuta

                                               

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.5 lit.ÓbÓ şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 25  mp teren situat ”n Str.Malinilor  nr.10 catre Mosnegutu Ancuta, aferent constructiei proprietate personala a acestuia, identic cu nr cadastral  34729 din CF 34729.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 25 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala in momentul incheierii contractului .

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.74/2001 .

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.107