ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului nr.6, etaj 2, ap.9, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Marolicaru Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Žn conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vČnzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei.

Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vČnzarea imobilului situat in Str.Luceafarului nr.6, etaj 2, ap.9 identic cu nr.cadastral 31034-C1-U6,din CF 31034-C1, in suprafata de 32,36 mp, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Marolicaru Gheorghe.

Art. 2  Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 15.100 Ron, conform  raportului de evaluare intocmit de catre Ing.Bargaoanu Gabriel, cu achitarea integrala in momentul incheierii contractului .

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vČnzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.109