ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

alocarea unui  sprijin financiar si 3 mc de cherestea, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu, proprietatea lui Nichiteanu Valentin

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ, alin.(6) lit.,,aÓ pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea unui sprijin financiar in valoare de 2000 de lei si  alocarea a 3 mc cherestea, ajutor pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu,  proprietatea lui  Nichiteanu Valentin.

          Art. 2 Primarul, prin Directia economica, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.110