ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRRE

 Privind aprobarea concesionarii in extindere a suprafetei de 55 de mp teren, situat in Str.22 Decembrie nr.22, catre Dulgheru Petrea, proprietarul constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

            Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            n conformitate cu prevederile art.15 lit.,,e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin. (5) lit. ,,b precum şi  art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 55 mp teren,  situat n strada 22Decembrie, nr.22, identic cu nr.cadastral 34744 din CF 34744 către Dulgheru Petrea, pentru extinderea construcţiei proprietate.

          Art. 2 Durata concesiunii este de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire.

          Art. 3 Nivelul redevenţei   este de 45 euro /mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu plata  n termen de 12 luni, trimestrial, la cursul leu/euro din ziua plăţii.

         Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.111