ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R å R E

privind solicitarea avizului conform al  Ministrului Educatiei Nationale in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita din Str.Chiliei nr.11, in  spatiu  cu destinatia invatamant particular

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          In temeiul prevederilor art.112 alin.6 din Legea nr.1/201 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

            ën temeiul art. 36  alin.2 lit.d si alin. (6) lit. a), pct.1 art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aproba solicitarea avizului conform al  Ministrului Educatiei Nationale, in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita din Str.Chiliei nr.11, in  spatiu  cu destinatia invatamant particular.

Art. 2 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.112