ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R å R E

privind aprobarea v‰nzării prin licitaţie publică a unui teren aparţin”nd

domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         ën temeiul art. 36   alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art. 1 – Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a suprafetei de 706 mp teren situat in Str.Republicii f.n., identic cu cu nr.cadastral 34437 din CF 34437.

Art.2 Se aprobă v‰nzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 706 de mp,  identic cu nr.cadastral 34437 din CF 34437 situat in Str.Republicii, f.n.

         Art.3  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotăr‰re.

         Art.4 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de v‰nzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art.5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.113

 

 

ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

 VATRA - DORNEI

 

 

RAPORT

LA PROIECTUL DE H O T Ă R å R E

PRIVIND APROBAREA  VåNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN APARŢINëND  DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

 

Avand in vedere ca exista solicitari de cumparare a acestui teren si pentru  atragerea de venituri la bugetul local, pe fondul actualei crize economice si a datoriilor foarte mari cu care se confrunta Primaria Vatra Dornei,  se impune aprobarea de catre Consiliul local  a vanzarii prin licitatie a terenului in suprafata de 706 de mp, identic cu nr.cadastral 34437 din CF 34437  din Str.Republicii, f.n.

         In conformitate  cu  prevederile art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, republicata "Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."

            Terenul care face obiectul vanzarii este proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

       Propunem pretul de pornire la licitatie sa fie de 45 de euro/mp conform HCl nr.130/2012, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului iar restul in 6 rate lunare consecutive.

Supun spre aprobare de asemenea  ,  caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti  anexa la proiectul de hotarare.

Fata de cele prezentate, sustin proiectul de hotarare al initiatorului.

 

 

 

                                                   Compartiment cadastru

Cosmin Nacu