R O M å N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL VATRA DORNEI

 

 

 H O T Ă R å R E

 Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor şi Snowmobilelor ”n Staţiunea Vatra Dornei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           ën conformitate cu prevederile H.G. nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, ”ntreţinerea şi exploatarea p‰rtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată;

           ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.7, precum şi a art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor şi Snowmobilelor ”n Staţiunea Vatra Dornei conform anexei 1 la prezenta.

            Art. 2 Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi Serviciul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamontului, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.114

 

A N E X A 1

NORME DE UTILIZARE A ATV-URILOR ŞI SNOWMOBILELOR ëN STAŢIUNEA VATRA DORNEI

      Art. 1.  (1)  Pe drumurile publice, conform codului rutier, au acces doar vehiculele  ”nmatriculate.

    2. Prin vehicul se ”nţelege, potrivit art. 1 din Legea nr. 203/2012 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002/R, Òorice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, ”n scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv ”n exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehiculeÓ.

      Art. 2.  Se interzice accesul pe p‰rtiile de schi Parc, Runc şi Telescaun si Veverita, cu vehicule cu motor, cu biciclete.

      Art. 3. Se interzice accesul tuturor autovehiculelor, ATV-urilor, bicicletelor şi snowmobilelor, a animalelor, cu exceptia animalelor de companie, ”n următoarele zone ale staţiunii:

-        Parcul Municipal cu acces dinspre: strada Parcului, str. Pacii ( T. Vladimirescu), Complexul hotelier Bradul – Călimani, str. Republicii;

-        podul pietonal de legătură ”ntre strada Republicii şi strada Dornelor;

-        strada Luceafărului;

-        peronul gării.

      Art. 4. Se interzice accesul cu autovehicule, ATV-uri sau snowmobile pe pistele special amenajate pentru concursuri sau manifestări sportive.

      Art. 5. Accesul pe traseele montane este permis:

a)      fără a părăsi poteca turistică,

b)     cu respectarea normelor de conduită pe acest tip de drumuri, faţă de ceilalţi turişti.

                  c) cu prioritate pentru participanţii la turismul montan clasic, ecvestru şi MTB.

      Art. 6. Se interzice modificarea sub orice formă a accesului ”n şi pe traseu a reliefului sau a vegetaţiei.

      Art. 7. Se interzice utilizarea ATV-urilor şi snowmobilelor ce prezintă nesiguranţă ”n exploatare şi pot constitui un pericol pentru turişti.

      Art. 8. ën termen de 15 zile de la intrarea ”n vigoare a prezentelor norme, administratorii p‰rtiilor de schi sunt obligaţi să monteze pe căile de acces către p‰rtii panouri avertizoare ce interzic utilizarea ATV-urilor şi snowmobilelor.

      Art. 9. Administratorii centrelor de ”nchiriat ATV-uri şi snowmobile sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil şi să aducă la cunoştinţă turiştilor prezentele norme.

Art. 10. Sancţiuni contravenţionale.

(1) ëncălcarea prevederilor de la art. 2 la art. 9 din prezentele norme constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă ”ntre 200 şi 600 lei pentru persoane fizice şi ”ntre 500 şi 1000 lei pentru persoane juridice.

(2) Contravenţiile stabilite prin prezentele norme se constată şi se sancţionează de către ”mputerniciţii primarului şi poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei, cu aplicarea O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita, ”n termen de cel mult 48 ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentele norme.

(4) Amenzile se fac venit la bugetul local.

       Art. 11.  Excepţie la prezentele norme fac vehiculele SALVAMONT, POLIŢIE, JANDARMERIE, POMPIERI, POLIŢIE LOCALĂ şi ADMINISTRATORI DE PåRTII.

       Art. 12. ën scopul respectării prezentelor norme, la ”nceputul fiecărei căi de acces din Parcul municipal şi pista de antrenament pentru schi fond – Runc, se vor monta indicatoare rutiere de interzicere sau de restricţie ãACCESUL INTERZISÓ şi tăbliţe indicatoare cu următoarele menţiuni:

-        autovehicule (auto, mopede, motociclete, atv-uri)

-        snowmobile

-        animale

-        tractoare folosite ”n exploatări agricole şi forestiere

-        maşini autopropulsate

-       biciclete (excepţie pista de antrenament schi fond – Runc)