R O M N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL VATRA DORNEI

 

 

 H O T Ă R R E

Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 104/2012 de aprobare a normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igienă, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           n conformitate cu prevederile art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane aprobată şi modificată de Legea nr. 515/2002, OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului, OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor, a Legii poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi a HCL nr. 161/2012;

           n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.d si alin.6 pct.7 si 9, art. 45 alin.(1), şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 H.C.L. nr. 104/2012 cu privire la aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igienă, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului, se modifică şi se completează după cum urmează:

  Capitolul 1, Art.8 – se introduce punctul 26 cu următorul conţinut: Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4 si 5 se sanctioneaza cu:

       Amendă: - persoane fizice = 100 la 1000 lei;

                        - persoane juridice = 500 la 2500 lei.

  Capitolul 3, Art.15 – se introduce punctul 23 cu următorul text:  Accesul fără plata taxelor legale, staţionarea sau parcarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel, indiferent de proprietar/deţinător, pe străzile cu acces restrictionat, pe trotuare, alei, n parcuri, pe spaţiile verzi, pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei, se sanctioneaza cu:

       Amendă: - persoane fizice = 100 la 1000 lei;

-        persoane juridice = 200 la 2000 lei.

  Capitolul 4, Art. 16 – se introduce punctul 8 cu următorul text: Blocarea căilor de acces aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei prin depozitarea/amplasarea unor obiecte sau materiale ori prin parcarea autovehiculelor/vehiculelor de orice tip.

                    Amendă: - persoane fizice = 100 la 1000 lei;

-        persoane juridice = 200 la 2000 lei. 

           Art. 2 HCL 104/2012 cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin HCL nr. 161/2012 şi prin prezenta hotărre se va republica, dndu-se textelor o nouă numerotare.

            Art. 3 Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi Poliţia Locală, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                                           Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.115