ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de in data de 11.07.2013

 

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            Žn conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, conform influenţei prevăzute Ēn anexele 1si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărČre.

      Art.2 Se aproba modificarea si completarea Programului anual de investiţii -2013, conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărČre.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                     Contrasemneaza,

                                           Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

11.07.2013

Nr.116