ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind modificarea art.7 lit.B din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.103/2012

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de in data de 11.07.2013

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipiului Vatra Dornei;

- prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,privind circulaţia pe drumurile publice;

- prevederile O.G. nr. 2/2001,privind regimul juridic al contravenţiilor; aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificări şi completări ulterioare;

- prevederile Legii nr. 571/2003, ,privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, ,privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 92/2003, republicată, ,privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile H.G.R.l050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile art. 10 alin.( 1) lit. a şi art. 11 alin. (2) lit. a din O.G. nr. 71/2002 ,privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- prevederile art. 10 alin.(1) lit. a si art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002, ,privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Žn temeiul art.10, a art. 36 alin.(2), lit. c, alin.5 lit.”a” art. 45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b)  din Legea Administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,

 

HOTĂRĀŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă   modificarea art.7 lit.B din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.103/2012, conform anexei la prezenta.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism si Direcţia  buget-contabilitate va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                   Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

 Vasile Turcu

Vatra Dornei

11.07.2013

Nr.117

 

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU

PLATA IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

Prezentul Regulament se emite de catre Municipiului Vatra Dornei, in calitate de autoritate publica locala, in scopul asigurarii organizarii si functionarii parcarilor pe baza de tichete, abonamente si contracte de rezervare.

CAP. I. DISPOZITII GENERALE.

Art.1 (1) In sensul prezentului regulament parcarile sunt spatiile amenajate, delimitate prin

marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile a drumului si

semnalizate prin indicatoare cu simbolul „parcare” P.

(2) Astfel cum au fost definite in alin.(1) se amenajeaza si in afara partii carosabile,

delimitata prin linie continua aplicata pe intreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite in concordanta

cu prevederile O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale Regulamentului de

aplicare a acesteia.

Art.2 (1) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei pot fi utilizate contra cost prin plata

tichetului de parcare catre operatorii de serviciu, prin sistemului de taxare, abonamente, sau

contracte de rezervare conform prezentului Regulament.

(2) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei sunt cele nominalizate in Anexa Nr. 1 la

Regulament.

Art.3 Sistemul de parcare se aplica in Municipiul Vatra Dornei, prin Serviciul venituri al Municipiului Vatra Dornei.

CAP. II. PROGRAM DE FUNCTIONARE A PARCARILOR IN SISTEM DE PLATA.

Art.4 Sistemul de parcare cu plata in Municipiul Vatra Dornei se aplica in spatiile special

amenajate, enumerate in Anexa Nr. 1 la prezentul Regulament.

Art.5 (1) Programul de functionare a parcarilor in sistem de plata este urmatorul :

a) De luni pana vineri in intervalul orar : 8:00-17:00

b) Sambata, in intervalul orar : 8:00-16:00

(2) In afara programului stabilit potrivit alin. (1), duminica, parcarea este gratuita.

(3) In timpul programului stabilit potrivit alin. (1), pentru evenimente deosebite organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, cu o prealabila notificare a parcarilor solicitate, parcarea este gratuita.

CAP. III. SISTEMUL DE PLATA. REGULI APLICABILE

Art.6. - Sistemul de taxare a parcărilor cu plată din municipiul Vatra Dornei se bazează pe

următoarele principii:

1.  taxei orare,

2. tichetului de parcare de o zi,

3. abonamentul de parcare,

4. rezervarea locurilor de parcare prin contract, Ēn cazul persoanelor juridice.

Art.7. - Regulile si taxele aplicabile pentru modalităţile de plată enumerate la art.6. sunt următoarele:

A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR

(1) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de taxare, catre persoanele autorizate de catre primaria Municipiului Vatra Dornei.

Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată,  vor fi Ēncasate prin :

a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare;

b) abonament  lunar.

 

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI PERSOANE FIZICE

1. Plata taxei orare: 1 leu/ora

2. Tichetul de parcare de o zi: 5 lei/zi

3. Abonament persoane fizice : lunar 35 lei,  trimestrial = 90 lei, semestrial = 160 lei, anual = 240lei.

4. Abonament persoane juridice :lunar 80 lei, trimestrial 180 lei, semestrial – 300 lei, anual -500 lei

C. ABONAMENTUL

Pentru utilizarea parcarilor cu plata din Municipiul Vatra Dornei se emit la cerere abonamente

pentru persoane fizice si persoane juridice.

Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente:

a) abonamentele sunt trimestriale, semestriale sau anuale.

b) abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (Vatra Dornei, Strada Mihai Eminescu, nr.17, – Parter).

c) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.7 sectiunea B alin.(4) la prezentul Regulament;

d) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul;

f) Ēn timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza Ēn mod obligatoriu Ēn interiorul vehiculului, pe

bord, sub parbriz, preferabil Ēn suport special, astfel ĒncČt toate elementele inscriptionate sa fie vizibile;

g) abonamentele deteriorate sau pierdute se Ēnlocuiesc, la cerere notificata Ēn scris, cu plata

contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere.

h) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 2,5 tone.

D. REZERVAREA (PERSOANE JURIDICE)

1. Rezervarea este permisa numai pentru vehiculele a caror masa maxim autorizata nu

depaseste 2,5 tone.

2. Rezervarea este permisa doar pentru autovehiculele apartinand persoanelor juridice

care isi desfasoara activitatea in zona de parcare mentionata in adresa de solicitare.

3. Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul (persoana juridica) incheie cu

operatorul sistemului de parcare un contract de rezervare.

4. Pentru incheierea contractului de rezervare solicitantul (persoana juridica) trebuie sa

depuna la sediul operatorului urmatoarele documente:

Copie certificat inregistrare societate

Cerere tip

Schita amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000).

5. Locul rezervat este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare conform

anexei Nr.4 la prezentul regulament.

6. Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schitei de amplasament avizata de

catre operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscriptionate urmatoarele date:

• Beneficiar

• Conform contract nr............../...........................

• Numar locuri

7. Numarul locurilor de parcare abrobate se va face in functie de numarul solicitarilor

din zona respectiva.

CAP. IV. FACILITATI. GRATUITATI .

Art.8 (1) Parcarile pot fi utilizate gratuit pentru stationarea autovehiculelor speciale,

dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonora si optica, aflate in misiune, conform

prevederilor legale in vigoare.

(2) Parcarile pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special

pentru persoanele cu handicap, posesoare a cardului - legitimatie eliberat de catre  Compartimentul Transport al Municipiului Vatra Dornei.

(3) In zonele de parcare se rezerva si se semnalizeaza prin marcaj specific

locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

(4) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei vor putea fi folosite fara achitarea taxelor prevazute in prezentul Regulament, in situatia in care autoritatile administratiei publice locale organizeaza actiuni de interes public.

(5) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei vor putea fi utilizate fara achitarea taxelor prevazute in prezentul Regulament, in cazul executiei unor lucrari de utilitate publica in conformitate cu reglementarile legale.

Art.9 Se acorda gratuitati urmatoarelor categorii :

(1) Vehiculelor corpului diplomatic;

(2) Vehiculelor de interventie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie, Ministerul Justitiei, M.Ap.N., Politia lcoala) aflate in misiune;

(3) Autovehiculelor, nominalizate, apartinand urmatoarelor institutii de interes public:

• Primaria Municipiului Vatra Dornei;

• Prefectura judetului Suceava ;

• Consiliul judetean Suceava;

• Directia Generala a Finantelor Publice Vatra Dornei

• Garda Financiara;

• Garda de Mediu

• Curtea de Conturi Suceava;

• Reprezentantilor institutiilor guvernamentale;

• Delegatiilor straine, nominalizate, la invitatia institutiilor de interes public.

Gratuitatea se acordă Ēn baza unei cereri aprobată de Primarul municipiului Vatra Dornei.

 CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art.10 (1) Constituie contraventie in baza art.2, alin(2), din O.G. Nr. 2/2001 savarsita de catre persoanelor fizice si juridice contraveniente, proprietari sau detinatori cu orice titlu ai vehiculului,

urmatoarele fapte :

a) Stationare pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un dispozitiv

agreat de catre operatorul sistemului de parcare;

b) Stationarea in spatiul de parcare fara tichet de parcare sau abonament;

c) Stationarea in spatiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt

vehicul, sau cu depasirea timpului de stationare conferit de tichet;

d) Modul de expunere a tichetului de parcare sau abonamentului nu a permis descifrarea

elementelor de identificare.

e) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de inchiriere incheiat cu operatorul

sistemului de parcare.

f) Vandalizarea aparatelor de autotaxare.

Art.11 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 400 lei

pentru persoanele fizice si de la 400 la 600 lei pentru persoanele juridice faptele prezazute la Art.10,

lit. a), b), c), d), e), si cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru faptele prevazute la Art.10, lit(f).

Art.12 (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin O.G. Nr. 2/2001 si intocmirea procesului verbal al contraventiei se face de catre Politia locala si imputerniciti prin dispozitie ai primarului Municipiului Vatra Dornei.

Art.13 (1) Pentru situatia in care contravenientul nu este de fata, se stabilesc urmatoarele

reguli procedurale :

a) Agentul constatator fixeaza pe parbriz Instintarea de plata din al carui continut trebuie sa rezulte fara echivoc fapta savarsita si sanctiunea respectiva .

b) Proba savČrsirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digitale sau cu mijloace de Ēnregistrare video, cu mentiunea datei si a orei, de catre o echipa formata din 2 (doi) angajati ai Primariei Municipiului Vatra Dornei.

Art.14 (1) Conform O.G. 2/2001 art 28 alin (1) contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din minimul amenzii.

Art.15 (1) In cazul in care contravenientul, nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul – verbal, comunicarea acestuia, precum si a instintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii conform O.G. 2/2001 Art.26 alin(3), comunicarea procesului verbal si a instintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliu sau la sediul contravenientului.

(2) Potrivit prevederilor O.G. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita amenda in termen de 15 zile de la data primirii prezentului proces – verbal.

(3) In cazul neachitarii integral a amenzii aplicata, se va trece la executarea silita dupa 15 zile de la primirea procesului verbal.

(4) Impotriva procesului verbal, contravienentul poate face plangere in termen de 15 zile de la data primirii, la Judecatoria Vatra Dornei.

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice se fac venit la bugetul local.

CAP. VII DISPOZITII FINALE

Art.16 (1) Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate in acestea in perimetrul de taxare.

Art.17 (1) Vehiculelor abandonate in parcarile cu plata li se vor aplica prevederile in vigoare aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local.

Art.18 (1) Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diferite obiecte este interzisa, obiectele vor fi ridicate de indata de catre operatorul sistemului de parcare, faptele sanctionandu-se conform prevederile in vigoare aprobate prin Hotarari al Consiliului Local.

Art.19 (1) Prevederile prezentului Regulament se aplica si vehiculelor destinate aprovizionarii, transportului de marfa precum si serviciului de taximetrie, taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de stationare numai in limita statiilor de taxi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local.

Art.20 (1) Parcarea pe locurile marcate cu semnul international al persoanelor cu handicap se sanctioneaza conform prevederilor in vigoare.

Art.21 (1) Prezentul Regulament, aprobat prin HotarČrea nr.103/2012.

poate fi modificat sau completat.

 

Anexa nr. 1 la regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata Ēn Municipiul Vatra Dornei:

Parcarile cu plata sunt cele nominalizate dupa cum urmeaza :

 Parcari publice cu plata :

 Str.Mihai Eminescu –

 Str.Dornelor-

Str.Oborului -

Str.Garii –

Str.Vasile Litu -

Str.Republicii- parcarea Bradul-Calimani-Maestro