ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Barbuta  Elena, pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiicei sale  Prostire Gabriela

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de in data de 11.07.2013

 

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            ën conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ, alin.(6) lit.,,aÓ pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei,  ajutor de urgenţă către Barbuta Elena , pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiicei sale  Prostire Gabriela.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

                 Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

11.07.2013

Nr.118