ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind acordarea unor premii, pentru familiile care au ”mplinit 50 ani de căsătorie

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta de in data de 11.07.2013

 

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ  şi alin. (6) lit.ÓaÓ pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 15.000 de  lei, ca premii pentru  familiile domiciliate ”n  municipiul Vatra Dornei, care au ”mplinit 50 ani de căsătorie.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia buget- contabilitate, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                   Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

 Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

11.07.2013

Nr.119