ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar  particular propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 în Municipiul Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor, de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile prevederile art.61 alin.1 si 2, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborat cu prevederile art.6 alin.1 ale Ordinului nr.3283/2012 si avizul conform nr.242/16.01.2013 al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTARASTE

      Art.1. Se aprobă  atribuirea de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar particular propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 în Municipiul Vatra Dornei”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul, prin   aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.12