ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile  art.14, punctul 2 din HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii –cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:


            Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2013, întocmit de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei va fi inaintat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava pentru a fi pus la dispozitie Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta, iar un exemplar se va pune la dispozitia Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de urgenta Vatra Dornei.

            Art. 3 – Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.120