ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  revocarea HCL nr.89/2013 privind « aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei, teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea HCL nr.89/2013 privind aprobarea “vânzarii fara licitatie publica a  suprafeţei de 41  mp teren situat în Str.Dornelor nr.10 catre SC ALNICO SRL, aferent constructiei proprietate personala a acesteia, identic cu PT 1CC din CF 810.”

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.121