ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării beciului în suprafaţă totală de 37,76 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str.Mihai emiescu nr.18A, catre Draghici Ana proprietara locuintei.


 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”c”, alin.5 lit.”b”, art.45 alin3, art.47, art.49, art.121 alin.2 şi a art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aproba vânzarea beciului aferent imobilului situat în Municipiul Vatra Dornei, nr.18A în suprafaţă totală de 37,76 mp,identic cu nr.cadastral 34662-C1-U1, din CF 34662-c1-U1, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, catre Draghici Ana proprietara locuintei.

  Art. 2  Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 7500 Ron, conform raportului de evaluare intocmit de catre Ing.Bargaoanu Gabriel, cu achitarea unui avans de 20 in momentul inchierii contractului iar restul in 12 rate lunare si dobanda legala BNR.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.122