ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării  

Campionatului Naţional de Alergare Montană

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013


          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:


           Art. 1  Se aprobă cofinanţarea   Campionatului Naţional de Alergare Montană, care va avea loc in perioada 08.08.2013-10.08.2013, la Vatra Dornei cu suma de 5000 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi CSM Dorna, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU


Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu
Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.125