ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat


 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1), (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 432 de mp, identic cu nr.cadastral 34766 din CF 34766 situat in Str.Vasile Deac.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 4 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU


Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile TurcuVatra Dornei

31.07.2013

Nr.126