ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.34, parter, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Chiorescu Iant Floarea

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara de 31.07.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.34, parter, identic cu nr.cadastral 30158 C1-U7,din CF30158-C1-U7, in suprafata de 53,48 mp, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Chiorescu Iant Floarea.

  Art. 2  Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 19.000 Ron, conform raportului de evaluare intocmit de catre Ing.Bargaoanu Gabriel, cu achitarea unui avans de 20% in momentul inchierii contractului,iar restul in 36 de rate lunare si dobanda legala BNR.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESEDINTE DE SEDINTA

SCRIPCARU CORNELIU


Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu


Vatra Dornei

31.07.2013

Nr.127